Питали смо Инспекцију за рад да ли су и страни послодавци у обавези да поштују закон
09
Dec

Питали смо Инспекцију за рад да ли су и страни послодавци у обавези да поштују закон

Извор: jugpress.com

До 31. јула 2019. године, инспектори рада Одсека инспекције рада Лесковац извршили су укупно 1.164 инспекцијских надзора код привредних субјеката на територији Јабланичког управног округа који су се односили на статус запослених у тим субјектима. У истом периоду 2018. године, извршено је укупно 918 инспекцијских надзора.

• Да ли је међу контролисанима било и страних инвеститора, ко је у питању и колико они поштују радно законодавство Србије?

Међу контролисаним послодавцима има и страних инвеститора, јер се сви страни инвеститори контролишу једнако као и домаћи и дужни су да поштују и спроводе прописе из области рада, исто као и домаћи.

• Да ли је, и колико, било притужби инспекцији за рад на незаконите отказе у овој и прошлој години? Из којих фирми и институција су долазиле те примедбе ?

Од стране запослених до 31.07.2019. године, поднета су два захтева за одлагање извршења решења отказа уговора о раду. Током 2018. године од стране запослених поднета су такође, два захтева за одлагање извршења решења отказа уговора о раду.

• Колико људи је враћено на посао због незаконитих отказа по налогу инспекције?

Због незаконитог отказа уговора о раду током 2018. године, једно лице је враћено на рад, док у случајевима по захтевима из 2019. године, није било законског основа за враћање подносиоца захтева на рад.

• Који су најчешћи прекршаји у овој области?

У области радних односа, најчешћи су прекршаји послодаваца који се односе на ангажовање лица на раду ”на црно”, без закљученог уговора о раду или другог уговора у складу са Законом о раду и без поднете пријаве на обавезно социјално осигурање пре њиховог ступања на рад.

• Да ли је било пријава због мобинга у овој и прошлој години на територији Лесковца и осталих општина Јабланичког округа?

Током 2018. године, као и у првих седам месеци 2019. године, Одсеку инспекције рада Лесковац, поднет је по један захтев запосленог у вези са Законом о спречавању злостављања на раду.

• Колико је било случајева контроле заштите на раду у прошлој и овој години и ко је контролисан?

Инспектори рада Одсека инспекције рада Лесковац врше инспекцијске надзоре у области безбедности и здравља на раду код свих послодаваца на територији Јабланичког управног округа. У периоду од 01. јануара до 31. јула 2019. године, извршена су укупно 523 инспекцијска надзора из ове области, док је у истом периоду 2018. извршено 436 инспекцијских надзора.

• Какво је стање затечено на терену у овој области?

Послодавци са територије Јабланичког управног округа углавном примењују мере безбедности и здравља на раду. У првих седам месеци 2019. године, инспектори рада Одсека инспекције рада Лесковац, су у области безбедности и здравља на раду поднели 33 захтева за покретање прекршајног поступка, донели су 334 решења о отклањању утврђених недостатака, као и 22 решења о забрани рада на месту рада, док су у истом периоду 2018. године, поднели 30 захтева за покретање прекршајног поступка, донели су 368 решења о отклањању утврђених недостатака, као и 29 решења о забрани рада на месту рада.

• Да ли приватни послодавци воде рачуна о заштити на раду (домаћи и страни)ж

Већина послодавци, како страних, тако и домаћих, примењују мере безбедности и здрављу на раду и обезбеђују запосленима рад на безбедном и здравом радном месту.

• Каква је ситуација у Џинсију, Јури, Аптиву када је у питању заштита на раду?

Код наведених послодаваца се углавном спроводе и поштују мере безбедности и здравља на раду.

• Шта је инспекција за рад затекла када је контролисала ситуацију на археолошким ископавањима у Царичином граду пре неколико недеља? Колико је било непријављених радника?

Приликом инспекцијске контроле археолошких ископавања, која се врше на локалитету „Царичин Град“ Општина Лебане, затечено је 20 лица која су имала регулисан радно правни статус.

• Да ли је тачно да тамо раде и страни држављани који нису пријављени?

У моменту надзора на локалитету „Царичин Град“ нису затечени страни држављани.

• Да ли је инспекција контролисала стање на грађевинским објектима? каква је тамо ситуација (у овој и прошлој години)?

У делатности грађевинарства до 31.07.2019. године извршено је укупно 38 надзора док је у истом периоду 2018. године, извршено 18 надзора. У првих седам месеци 2019. године, у области безбедности и здравља на раду, инспектори рада Одсека инспекције рада Лесковац су у делатности грађевинарства, поднели 2 захтева за покретање прекршајног поступка, донели су 7 решења о отклањању утврђених недостатака, као и 2 решења о забрани рада на месту рада, док су у истом периоду 2018. године, поднели 2 захтева за покретање прекршајног поступка и донели 2 решења о отклањању утврђених недостатака.

• Да ли је инспекција контролисала у овој и прошлој години поштовање одредбе о забрани пушења у канцеларијама ? Каква је ситуација и да ли су подношене пријаве?

Инспекција рада приликом вршења инспекцијских надзора врши и надзоре у погледу примене Закона о заштити становништва о изложености дуванском диму и у погледу примене овог закона није било предузимања мера од стране инспекције рада односно закон се поштује, а од стране запослених такође није било представки поднетих инспекцији рада које се односе на непоштовање овог закона.

• Да ли је инспекција контролисала забрану пушења у здравственим објектима и да ли је против некога поднета пријава.

Инспектори рада Одсека инспекције рада приликом вршења редовних и ванредних инспекцијских надзора у здравственим објектима вршили су надзор и над спровођењем Закона о заштити становништва о изложености дуванском диму и нису утврђени случајеви кршења овог закона.